Autoverzekering

Waarom moet ik een autoverzekering afsluiten?

Burgerlijke aansprakelijkheid auto (verplicht)

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto is VERPLICHT voor elk gemotoriseerd voertuig dat op de openbare weg komt. Deze verplichte verzekering vergoedt de schade aan derden die u heeft veroorzaakt bij het gebruik van uw voertuig. De verplichte verzekering BA Auto biedt ook veschillende extra waarborgen.

Wat is gedekt?

De BA Auto dekt alle lichamelijke en materiële schade aan derden alsook de lichaamlijke schade van de passagiers van uw voertuig! Let op: De bestuurder is bij deze basis verzekering niet verzekerd voor lichamelijk schade.

Wie is gedekt?

De verzekeringsnemer, de eigenaar en personen die in opdracht van de verzekeringesnemer rijden met het voertuig in de veronderstelling dat elk van deze personen een geldig rijbewijs of voorlopig rijbewijs bezitten.

Naast de verplichte BA Auto kan u opteren voor extra waarborgen via meer uitgebreide polissen

Omnium (klein) verzekering

Een kleine omnium verzekerd uw wagen tegen schade waarvoor uzelf niet verantwoordelijk bent. U bent beschermd tegen diefstal, glasbreuk, brand, natuurkrachten en botsing met dieren. lees hier meer

Omnium verzekering

De verplichte B.A. Autoverzekering vergoedt nooit de schade aan het verzekerd voertuig. Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de B.A. verzekering.

De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

Een omniumverzekering wordt aanzien als een zaakschadeverzekering. Wat betekent dat er enkel zal worden uitgekeerd wanneer er daadwerkelijk schade aan de wagen is.
Algemeen kunnen we aannemen dat een omniumverzekering de schade dekt aan het eigen voertuig bij een ongeval in fout of schade ontstaan aan het voertuig waarvoor geen aansprakelijke derde kan aangesproken worden. Een voorbeeld van een schadegeval waarvoor geen aansprakelijke derde kan aangewezen worden is diefstal van de wagen. Zolang de wagen niet is teruggevonden kan de verzekerde zijn geleden schade, het verlies van de wagen, van niemand terugvorderen omdat het niet bekend is wie de wagen gestolen heeft. Wanneer de verzekerde in het bezit is van een omniumverzekering, toch zal de verzekerde een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij ontvangen.

Rechtsbijstandverzekering

De verzekeringen BA auto en BA privé-leven komen tussen wanneer de verzekerde schade heeft berokkend aan een derde. De BA-verzekeraar zal dan de schade van de derde vergoeden. Als aanvulling bij de BA-verzekeringen is het aan te raden een verzekering rechtsbijstand af te sluiten.

Een BA-verzekeraar komt immers enkel tussen wanneer de verzekerde de schadeveroorzaker is, nooit wanneer de verzekerde de schadelijder is. Hier ligt dan ook het belang van een verzekering rechtsbijstand. Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.
Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen,…
U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van de doorsnee verzekering rechtsbijstand.

Voornaamste kenmerken

De rechtsbijstandsverzekering wordt gereglementeerd in het KB van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering. Hierin zijn minimumnormen opgenomen die in elke polis rechtsbijstand moeten voorzien worden, zoals de betaling van de kosten en erelonen van een advocaat naar vrije keuze van de verzekerde, met een limiet van het bedrag voorzien in het contract.
Naast de minimumnormen voorzien in het KB staat het de rechtsbijstandsverzekeraar vrij de inhoud van het contract alsook het tarief te bepalen.

Waarborgen

 • Strafrechtelijke verdediging:
  In een aantal in de polis opgesomde gevallen waarbij de verzekerde voor een strafrechtbank wordt gedagvaard, wordt de verzekerde strafrechtelijk verdedigd. Dit houdt in dat een advocaat wordt aangesteld om de belangen van de verzekerde te verdedigen voor de strafrechter.
  Voorbeeld
  Dagvaarding van de verzekerde wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van zijn aansprakelijkheid in een verkeersongeval.
 • Burgerrechtelijk verhaal
  Wanneer de verzekerde schade geleden heeft door de fout van een derde aansprakelijke zal de rechtsbijstandsverzekeraar, in de gevallen voorzien in de polis, al het mogelijke doen teneinde de schade van de verzekerde te recupereren. Het kan hierbij gaan om zowel lichamelijke als materiële schade.
  Voorbeeld
  De verzekerde wordt tijdens een fietstocht gebeten door een loslopende hond en loopt hierbij ernstige kwetsuren op.
 • Insolventie van derden:
  Indien de schade van de verzekerde veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde die onvermogend is, betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar de aan de verzekerde toekomende vergoeding.

Dienstverlening

De rechtsbijstandsverzekeraar zal alles in het werk stellen om de aansprakelijkheid van de derde aan te tonen, om de schade van de verzekerde te laten begroten, om hem administratieve bijstand te verlenen en om een correcte vergoeding voor de verzekerde te bekomen vanwege de tegenpartij en dit via minnelijke weg of via een gerechtelijke procedure.
Hiertoe worden de nodige onderhandelingen met de tegenpartij gevoerd en dit in eerste instantie via minnelijke weg, d.w.z. buiten het gerecht om. Blijkt die werkwijze ontoereikend te zijn, zal opdracht gegeven worden aan een advocaat om de zaak langs gerechtelijke weg verder af te handelen.

Bestuurdersverzekering

Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten?

Via uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid worden de inzittenden van uw voertuig vergoed voor hun materiële en lichamelijke schade, ook al bent u in fout. Maar de lichamelijke schade die uzelf zou oplopen als bestuurder van het voertuig die het ongeval veroorzaakt worden niet vergoed!

Kanttekening hierbij: wanneer u het voertuig bestuurt als werknemer en tijdens uw professionele verplaatsingen, wordt u vergoed in kader van de arbeidsongevallenverzekering.

Een formule op uw maat.

 • uzelf als bestuurder van het omschreven voertuig
 • uzelf als bestuurder van om het even welk wagen
 • uzelf en uw gezin als bestuurder in alle wagens
 • uzelf en uw gezinsleden in het verkeer: bestuurder of inzittende van om het even welk rijtuig (een auto, maar ook een bromfiets of een fiets), passagiers van een openbaar vervoermiddel (zoals tram, bus of taxi) of als voetganger

Uitbreiding naar bestuurder van een motorfiets eveneens mogelijk.

Volgende schadeposten kunt u onderschrijven:

 •  waarborg overlijden
 •  waarborg blijvende invaliditeit
 • waarborg dagvergoeding (TAO)
 • waarborg medische kosten

Hoeveel krijgt u vergoed, en wanneer?

Onmiddellijke financiële tussenkomt voor alle geneeskundige zorgen die voortvloeien uit een ongeval. Ook bij blijvende invalideert en overlijden wordt u zo snel mogelijk vergoed. De grootte van de vergoeding bepaalt u zelf bij het afsluiten van de polis.

Bijstandsverzekering (wegenhulp)

Een verzekering wegenhulp kan u in het hectische verkeer van vandaag heel wat onheil besparen. Bandenpech, motordefect, verkeersongeval of diefstal, wie is er nog niet het slachtoffer van geworden.

Volgende gevallen zijn gedekt in deze waarborg:

 • Ongeval: Bij een ongeval waardoor uw voertuig onbruikbaar wordt, krijgt u gedurende maximum 5 dagen de beschikking over een vervangingsvoertuig.
 • Diefstal: Wanneer het voertuig gestolen wordt, of bij een poging tot diefstal onbruikbaar is, krijgt u gedurende maximum 30 dagen de beschikking over een vervangingsvoertuig.
 • Pech: Bij pech op de weg wordt het verzekerde voertuig getakeld naar de aangeduide garage. Indien de herstelling meer dan 24 uur duurt wordt gedurende maximum 5 dagen een vervangingsvoertuig ter beschikking gesteld. Daarenboven wordt er voor de inzittenden de terugkeer naar huis of hun vervoer naar de oorspronkelijke bestemming georganiseerd en betaald.
 • Brandstoftekort: Bij brandstoftekort wordt een pechverhelper ingeschakeld om het voertuig van voldoende brandstof te voorzien. Verkeerde brandstof: Wanneer per vergissing verkeerde brandstof in de tank werd gepompt worden de kosten voor het takelen van het voertuig en leegmaken van de tank vergoed.
 • Lekke band: Bij een lekke band wordt het voertuig door de pechverhelper hersteld op de plaats van de immobilisatie. Eventueel wordt het takelen naar de dichtstbijzijnde garage georganiseerd en betaald.
 • Vergeten, verloren of gestolen sleutels:
  • ofwel worden, via de pechverhelper, de deuren van het voertuig geopend;
  • ofwel worden de kosten van een taxi betaald om de reservesleutel op te halen;
  • ofwel wordt het voertuig getakeld naar de dichtstbijzijnde garage.