Brandverzekering

Ze waarborgt de verzekerde bepaalde inkomsten tijdens de periode waarin de werkzaamheden stilliggen of vertraging oplopen na een schadegeval dat gedekt is door zijn brandverzekering.

Het bestaan van deze verzekering maakt soms het verschil uit tussen het al of niet verder bestaan van een onderneming, na een grote brandramp. Daarnaast kan men aan de hand van de vergoedingen in deze verzekering, voor personeelskosten, vermijden dat uw beste krachten naar de concurrentie overlopen.

Na één zwaar schadegeval gaan 6 ondernemingen op 10 binnen de 5 jaar failliet.

Voor het heropstarten, en bijgevolg de wedersamenstelling van het productiepotentieel, is er tijd nodig, ook al zijn de kosten door de brandverzekering gedekt.
De tijdelijke onderbreking of de vertraging alleen al van de werkzaamheden leidt tot een daling van de omzet. In geval van een complete productiestop kan die zelfs volledig wegvallen.
Veel uitgaven blijven evenwel onveranderd en kunnen niet worden verminderd of opgeheven zonder de toekomst van het bedrijf in gevaar te brengen (bijvoorbeeld intresten op lopende leningen).
Bovendien brengen de maatregelen die zijn genomen om de weerslag van het schadegeval op de inkomsten tot een minimum te beperken, extra kosten met zich mee.

Een oplossing hiervoor is de verzekering bedrijfsschade na brand.
Het is van belang dat dit bedrag minstens de verder lopende vaste kosten van een onderneming dekt gedurende de periode dat er geen geld binnenkomt omdat de activiteiten stil liggen. Bovenop kan er een percentage voor de winstderving mee verzekerd worden.Uitkering van een vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de daling van de omzet gedurende de gedefinieerde verzekeringsperiode

De Bedrijfsschadeverzekering dekt de “bijkomende” extra kosten optioneel op voorwaarde dat:

 • ze noodzakelijk zijn om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en dat ze op een bedachtzame wijze gemaakt zijn;
 • ze goedgekeurd worden door de expert van de verzekeringsmaatschappij en voldoen aan alle basisvoorwaarden van de “extra kosten”.
 • ze verzekerd worden als een eerste risicodekking;
 • ze beperkt zijn in tijd en in aard;
 • ze gesplitst worden in tijd.
 • dekking van de lonen van de arbeiders: verschillende formules worden optioneel aangeboden

Soorten beschermingen:

 • Formule ‘Omzet’:
  Het verzekerde bedrag (jaaromzet) wordt door de verzekeringsnemer vastgesteld (= laatste jaarlijkse omzet). Bij tussenkomst wordt deze jaaromzet uitgekeerd, à rato van het aantal kalenderdagen tijdens dewelke de handelsactiviteit is onderbroken.
 • Formule ‘Commerciële onbekwaamheid’
  Het verzekerde bedrag (per dag) wordt door de verzekeringsnemer vastgesteld. Bij tussenkomst wordt dit dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen tijdens welke de handelsactiviteit is onderbroken.

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.