Groepsverzekering

De bedrijfswagen is een goed ingeburgerd voordeel in natura. Elke werknemer kent dit voordeel en ziet er ook de meerwaarde van in. Een standaardvraag bij sollicitaties is dan ook vaak of de mogelijkheid bestaat om onmiddellijk of op termijn over een bedrijfswagen te beschikken. Hetzelfde geldt voor maaltijdcheques. Ook deze vorm van verlonen is welbekend bij de meeste werknemers. Iedereen kent ze en gebruikt ze.

Een vaak ondergewaardeerd voordeel is echter de groepsverzekering. Wat is dit nu eigenlijk en is dit eigenlijk wel een voordeel voor u als werknemer om hierbij aangesloten te worden? Laat ons zeggen dat in dit geval het gezegde “onbekend is onbemind” zeker opgaat.

Hoewel reeds talloze werknemers in België dit voordeel genieten, zijn er toch heel wat werknemers die zich vragen stellen bij dit voordeel. Wat hebt u er nu aan dat uw werkgever maandelijks bijvoorbeeld 120 euro in uw groepsverzekering stort.

De groepsverzekering: een close-up
De groepsverzekering is niets meer of minder dan een vorm van verzekering (of fonds) waarin u door de jaren heen een kapitaal opbouwt dat u op uw pensioensleeftijd kan opnemen. Er bestaan grosso modo twee soorten van groepsverzekeringscontracten: een “te bereiken doel plan” enerzijds en een “vaste bijdrage plan” anderzijds.

 • Te bereiken doel plan: Een “te bereiken doel” plan gaat ervan uit dat u op pensioensleeftijd een kapitaal zal uitgekeerd krijgen op basis van een vaste formule (het zogenaamde te bereiken doel). Dit kan bijvoorbeeld x% van uw laatste bruto jaarloon zijn, vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Uw werkgever zal dan jaarlijks een door de verzekeringsmaatschappij berekende premie storten, teneinde dit eindkapitaal te garanderen.
 • Vaste bijdrage plan: Een “vaste bijdrage” plan gaat er van uit dat u op pensioensleeftijd een bedrag zal uitgekeerd worden dat is samengesteld uit de bijdragen die in de groepsverzekering werden gestort. Deze bijdragen zijn meestal een bepaald “vast” (vandaar de naam) percentage van uw bruto jaarloon (bijvoorbeeld 5% van uw basis bruto jaarloon).

De meeste plannen zijn plannen van het tweede type, zijnde vaste bijdrage plannen. U stelt zich natuurlijk de vraag: waar zit nu het voordeel?

Voordeel groepsverzekering

 • Geen sociale zekerheidsbijdragen als werknemer verschuldigd
  Aangezien de bijdragen in de groepsverzekering niet worden beschouwd als loon, onderworpen aan de normale sociale zekerheidsbijdragen, dient uw werkgever geen werknemersbijdragen a rato van 13,07% in te houden. U betaalt als werknemer bijgevolg geen sociale zekerheidsbijdragen op de premies die door uw werkgever ten uwen voordele in de groepsverzekering gestort worden. Met deze premies bouwt u wel een kapitaal op in de groepsverzekering waarvan u de enige eigenaar bent.Als uw werkgever u 100 euro loon zou willen betalen, zou dit u slechts 86,93 euro netto belastbaar loon opleveren, waarop u nog eens belastingen dient te betalen tegen een gemiddeld progressief percentage van ongeveer 30 tot 40% of in het slechtste geval 50% (afhankelijk van uw persoonlijke situatie). U zou bijgevolg slechts tussen de 50 en 60 euro overhouden.
  Een premie van 100 euro in de groepsverzekering betekent echter een bedrag van 100 euro dat ten uwen voordele in de groepsverzekering terecht komt.
 • Gunstig fiscaal regime
  Zoals gezegd zal u na aftrek van sociale zekerheidsbijdragen op uw loon nog eens belastingen dienen te betalen tegen een progressief tarief schommelend tussen 30 en 40% met een maximum van 50% voor de hogere inkomens.De premies die in de groepsverzekering werden gestort zonder inhoudingen, brengen ondertussen geld op (tegen een gegarandeerd vast percentage van bijvoorbeeld 3,25 of meer, afhankelijk van het toepasselijke regime). Wanneer u het daarin opgebouwde kapitaal pas opneemt op uw 60e verjaardag, zal u bovendien geen 30, 40 of 50% belastingen betalen maar slechts 16,5%, te vermeerderen met uw gemeentebelasting, hetgeen een eindbelasting geeft van ongeveer maximaal 17,5%.Reken zelf maar uit: een extra loon van 100 euro levert u ongeveer 50 euro op. Een premie van 100 levert niet alleen interest op, maar wordt ook nog eens een stuk lager belast op het einde van de rit. Een kapitaal van 10.000 euro betekent een netto eindkapitaal van ongeveer 8.250 euro. Een kapitaal van 100.000 euro levert u een eindkapitaal van +/- 82.250 euro netto op.

 • Extra overlijdensdekking
  Bovendien bevatten deze plannen vaak ook een dekking in geval van vroegtijdig overlijden. Dit garandeert een bijkomende financiële steun voor uw familie en gezin wanneer u iets zou overkomen.

Uw pensioen, een zorg voor later?
Wanneer u nog altijd het nut niet inziet van dergelijk loonsvoordeel, is het misschien nuttig stil te staan bij uw wettelijk pensioen. Hoewel het voor de meeste onder ons nog een hele poos zal duren alvorens dit in zicht komt, moet u er zich van bewust zijn dat op het moment dat u met pensioen gaat, u waarschijnlijk met een grote inkomensbreuk zal geconfronteerd worden. Van vandaag op morgen valt u van uw gekende nettoloon terug op uw wettelijk pensioen.

Uw pensioen (zoals vandaag de dag het geval is) als werknemer/gezinshoofd zal waarschijnlijk niet meer dan 1.500 euro bedragen, en dit is in de meest optimale omstandigheden, zijnde dat u 45 jaar heeft gewerkt. Gesteld dat u tot uw 23e hebt gestudeerd en graag op uw 65e ten laatste met pensioen zou gaan, betekent dit dat u maar 42 actieve jaren heeft, zodat u niet eens aan het hierboven genoemde bedrag zal komen.

Een kleine aanvulling op dit wettelijke pensioen is bijgevolg geen loutere luxe, maar eerder een zinnige belegging voor een rustige oude dag. Dit is nu precies het doel van de groepsverzekering.

Bijkomende weetjes
U vraagt zich misschien af wat voor zin het heeft aan te sluiten bij de groepsverzekering van uw werkgever, als u misschien na enkele jaren wordt ontslagen. Wat gaan die paar jaar bijdragen betalen aan een groepsverzekering nu het verschil maken.

Welnu, de wet op aanvullende pensioen van 28 april 2003 voorziet uitdrukkelijk dat u bij uitdiensttreding grosso modo drie keuzemogelijkheden heeft:

ofwel laat u de opgebouwde reserves in het plan, om ze op uw 65e aan het gunstige fiscale regime op te nemen;
ofwel laat u de opgebouwde reserves overdragen naar uw nieuwe werkgever, waar dit kapitaal verder zal gespijsd worden volgens de voorwaarden van het plan in voege bij uw nieuwe werkgever;
ofwel beslist u van het plan zelf verder te zetten, hetzij bij de bestaande verzekeraar, hetzij bij een andere.
Voor diegenen onder ons waarvoor het afsluiten van een levensverzekering moeilijker geworden is omwille van mogelijke medische redenen, biedt de wet op de aanvullende pensioenen een bijkomende garantie, nu de verzekeraar de aansluiting bij de groepsverzekering niet afhankelijk mag maken van een voorafgaand medisch onderzoek.

Besluit
Hoewel de groepsverzekering vaak een minder gewaardeerd extra-legaal voordeel is, dient men zich bewust te zijn van de waarde op lange termijn van dit soort van voordelen. Een bedrijfswagen of maaltijdcheques geven een onmiddellijk voordeel, waarvan we de waarde in het dagelijkse leven hier en nu ervaren. De groepsverzekering is geen dergelijk voordeel, maar biedt minstens een even interessant voordeel, zij het dan op lange termijn.

 

© 2006 Filip Corveleyn
Advocaat arbeids – en sociaal recht