VAPZ

Voor de opbouw van uw vrij aanvullend pensioen vertrouwt u op ons, en terecht.

Het Vrij aanvullend pensioen; gemakkelijk en alleen maar voordelen:

 • Deze bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan
  belastingen en sociale bijdragen.
 • De bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van drie jaar terug, na herwaardering en brutering.
 • Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessant intrestvoet.
 • Uiterst soepel: Het bijdragepercentage kiest men zelf tussen 1 en 8,17 % van het inkomen.
 • Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes, zelfstandige helpers in hoofdberoep, die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringskas en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Waarborgen:

 • Bij leven op einddatum: wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd + aantrekkelijke bonus. De verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon, namelijk de zelfstandige die de VAP-bijdragen betaalt.
  Uw stortingen genieten een minimaal basisrentevoet (gewaarborgd op moment van de stortingen)
 • Bij overlijden: Indien geen aanvullende overlijdenswaarborg werd onderschreven wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.
 • Invaliditeit: mogelijkheid om via een afzonderlijk contract een aanvullende invaliditeitsuitkering te voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid.

Bovendien kunt u uw belastingvoordeel nog verder optimaliseren door de premie van uw contract VAPZ aan te passen aan de evolutie van uw inkomsten.