Vrijwilligers

Wat verstaat men onder vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Verplichte verzekering

Om vrijwilligers extra te beschermen, zijn bepaalde organisaties sinds 1 januari 2007 verplicht om een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers. Behalve bij een licht repetitieve fout, een zware fout of bedrog kan de vrijwilliger niet meer aansprakelijk gesteld worden maar wel de organisatie. Als de vrijwilliger onafhankelijk van een organisatie of vereniging werkt, blijft hij uiteraard mogelijk wel zelf aansprakelijk.

Wanneer is een verzekering verplicht? Wie moet ze afsluiten?
Afhankelijk van de organisatie of de context waarin de vrijwilliger werkt, moet er al dan niet een verzekering afgesloten worden. De volgende drie gevallen kunnen hierin onderscheiden worden.
Organisaties die aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers:
  • de publieke en private rechtspersonen zonder winstgevend doel (vzw, OCMW, …);
  • de feitelijke verenigingen die één of meer personen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst;
  • de feitelijke verenigingen die, omwille van hun specifieke verbondenheid, beschouwd kunnen worden als een afdeling van de twee hierboven genoemde types van organisaties (vb. een jeugdbeweging of een sportclub die aangesloten is bij een federatie).
Deze organisaties zijn verplicht om zelf een Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten
Organisaties die niet aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers:
  • deze organisaties zijn feitelijke verenigingen zonder personeel en/of afdelingen.

De organisaties zijn hier niet verplicht om een Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, hoewel het wel aan te radenis. De vrijwilligers zelf sluiten best een familiale polis (BA familiale) af.

Vrijwilligers die niet in verband staan met een organisatie:

  • deze personen verlenen in hun privé-leven een derde vrijwillig een dienst zoals de kinderen van de buren naar school brengen,… .

Deze vrijwilligers zijn niet verplicht om een Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is echter wel aan te raden om een familiale verzekering (BA familiale) te onderschrijven.

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers.